Koki Kreepin’ @ 3Rensho

Nov 22 2012

Our Tokyo correspondant Koki, sneaking around the 3 Rensho workshop……enjoy!