Bike Joke…

Apr 01 2010

What do you call an Indian bike messenger?
A CURRYer!!!
courtesy of Dang